Legal

A través do presente aviso,CLUB DEPORTIVO DE ARTES MARCIAIS ORIENTAIS DE A CORUÑA informa os usuarios do sitio web ‘www.amoac.es‘, en cumprimento do artigo 5 da Lei 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de datos, acerca da súa política de protección de datos persoais.

CLUB DEPORTIVO DE ARTES MARCIAIS ORIENTAIS DE A CORUÑA. figura inscrita Rexistrado na Secretaría Xeral para ou Deporte dá Xunta de Galicia n.º C-12180 con NIF.: G70441159

CLUB DEPORTIVO DE ARTES MARCIAIS ORIENTAIS DE A CORUÑA non se fai responsable do contido doutros sitios web vinculadas ou accesibles dende este sitio web a través de enlaces de hipertexto. A inclusión de vínculos con outros sitios web non implica a aprobación dos seus contidos por parte de CLUB DEPORTIVO DE ARTES MARCIAIS ORIENTAIS DE A CORUÑA nin a existencia de ningún tipo de asociación entre CLUB DEPORTIVO DE ARTES MARCIAIS ORIENTAIS DE A CORUÑA e os seus titulares.

A copia, reprodución, transmisión, distribución ou publicación dos contidos deste sitio web están prohibidos sen o previo consentimento expreso de CLUB DEPORTIVO DE ARTES MARCIAIS ORIENTAIS DE A CORUÑA. Permítese a reprodución e almacenamento temporal dos contidos do sitio web en tanto iso sexa estritamente necesario para o uso e visualización do sitio web dende un ordenador persoal.

O usuario pode acceder á información do sitio web sen necesidade de proporcionar ningún dato de carácter persoal. Non obstante, no suposto de que o usuario realizase algunha consulta por correo electrónico, para o cal deberá encher un formulario, a información de carácter persoal facilitada por vostede neste, será incorporada e tratada nun ficheiro cuxo destinatario e responsable é CLUB DEPORTIVO DE ARTES MARCIAIS ORIENTAIS DE A CORUÑA e cuxa finalidade é facilitalo a información por vostede solicitada, beneficiarse das vantaxes asociadas á cumprimentación deste e facerlle chegar nosas ofertas comerciais adaptadas ao seu perfil particular, xa sexa por correo ou través de canles electrónicas (correo electrónico).

Infórmase que tamén podería obterse información, de forma anónima, referente ás pantallas visitadas polos usuarios, o tempo de permanencia no sitio web, así como ás descargas efectuadas, para os sós efectos estatísticos, que permitan elaborar melloras nos servizos prestados e levar a cabo tarefas básicas de administración. Non obstante, non se recolle ningún outro tipo de dato sobre a navegación, nin se instalan ‘cookies‘ no equipo dos usuarios.

O interesado poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición mediante escrito dirixido a CLUB DEPORTIVO DE ARTES MARCIAIS ORIENTAIS DE A CORUÑA, indicando a referencia «Controller L.O.P.D. «, ou ben por correo electrónico á seguinte dirección: lopd@amoac.es, no que se acredite a súa identidade. A solicitude deberá conter nome, apelidos do interesado, copia do DNI e, nos casos que se admita, da persoa que o represente, así como documento acreditativo da representación, petición en que se concreta a solicitude domicilio para os efectos de notificacións, data e firma do solicitante e documentos acreditativos da petición que formula. Se a solicitude non reúne os requisitos especificados requirirase a súa emenda. Respecto ao dereito de acceso, unicamente se denegará cando a solicitude sexa formulada por persoa distinta do afectado. Non se esixirá contraprestación ningunha polo exercicio dos dereitos.

CLUB DEPORTIVO DE ARTES MARCIAIS ORIENTAIS DE A CORUÑA adoptou as medidas de índole técnica e organizativa necesarias que garantan a seguridade dos datos e eviten a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos a que están expostos, xa proveñan da acción humana ou do medio físico ou natural. Adóptanse medidas de índole técnico e organizativas que perseguen alcanzar os obxectivos básicos en materia de seguridade, tales com a confidencialidade, entendida como a limitación de acceso á información por persoas non autorizadas; a integridade, entendida como o mantemento de información fiable e con calidade, e a dispoñibilidade, entendida como a garantía de acceso ao sistema de información por solicitude dun usuario autorizado.